سفارش تاج گل،بنرواستند

تاج گل های این خیریه ، حجله و استند به نام اهداکننده و به صورت امانت در محل برگزاری مراسم ترحیم قرار می گیرد. همچنین بنر چاپی به نام سفارش دهنده در محل مورد نظر نصب میشود.

عواید حاصل از آن این بخش صرف امور خیریه میشود.

سفارش تاج گل مراسم ترحیم ، بنر و استند یادبود ، حجله ترحیم ( لینک)