ما امانتدار شما هستیم

انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز افتخار دارد بعنوان امین نیکوکاران کمک های اهدایی شما بزرگواران را مطابق با نیت و نظر شما به مصرف تعیین شده برساند.

در همین راستا و بهنگام دریافت هرگونه کمک مالی و غیرمالی و به هرمیزان ، نیت و قصد اهدا کننده سئوال شده و مراقبتهای لازم در مراحل اجرایی بعمل می آید.

تنظیم فرمها و شیوه نامه های نظارتی و اجرایی و بهره گیری از نرم افزارهای مختلف برای تحقق این مهم از جمله دغدغه های مدیران و کارکنان این خیریه می باشد.

نیکوکاران گرامی می توانند با مراجعه حضوری از نزدیک اجرای فرآیندها و شیوه های نظارتی را بمنظور اطیمنان از حفظ امانت در تامین نظر نیکوکاران مشاهده و ارزیابی نمایند.

منشور اخلاقی (لینک) این خیریه بیانگر جهت گیری رفتاری مجموعه مدیران و نیروی انسانی می باشد.