سفارش تاج گل ، بنر و استند

تاج گلهای این خیریه ، حجل و استند بنام اهداکننده و بصورت امانت در محل برگزاری مراسم ترحیم قرار میگیرد. همچنین بنرچاپی بنام سفارش دهنده در محل موردنظر نصب میشود.

عواید حاصل از آن این بخش صرف امور خیریه میشود.

  • سفارش تاج گل مراسم ترحیم ، بنر و استند یادبود ، حجله ترحیم ( لینک)