پویش گرمای مهربانی

این روزها در این شهر مادرانی بی سرپرست و بچه هایی یتیم هستند که به دلیل نداشتن بخاری، دست هایشان همچنان سرد مانده و شب ها لرزه بر اندام نحیف شان می افتد. 🔸تنهایشان نگذاریم و با اهدای بخاری و آبگرمکن یا واریز مبالغی هر چند اندک برای خرید آن، در این سوزِ سرما با گرمای مهربانی و سخاوت، گرمابخش خانه های سرد و محقر شویم.

🔸هزینه کل پویش 150 میلیون تومان است.