پویش آموزش مهربانی

از بین ۲ هزار نفر دانش آموز و دانشجو تحت پوشش ، تعداد 450 دانش آموز فاقد هرگونه گوشی همراه و یا تبلت برای ادامه تحصیل مجازی می باشند که با توجه به تدریس مجازی ، این عزیزان از تحصیل باز مانده اند.

اکنون این دانش آموزان چشم انتظار یاری شما نیکان برای ادامه تحصیل می باشند.

شما خیرین و شهروندان خیرخواه می توانید  با واریز هزینه  به هر مبلغ که در توان دارید ویا اهدای گوشی یا تبلت نو و دست دوم هوشمند از طریق یکی از روشهای زیر به این پویش بپیوندید.