صندوق صدقات

شما نیکوکار عزیز می توانید صدقات روزانه خود را به صندوق این خیریه واریز نمایید. با ورود به این گزینه میتوانید درخواست صندوق صدقات یا درخواست تخلیه صندوق فعلی را ثبت نمایید .

درخواست اشتراک صندوق صدقات ( لینک)

درخواست تخلیه و تعویض صندوق صدقات ( لینک)