همکاری افتخاری

این موسسه برای انجام امور اجرایی نیاز به نیروی داوطلب دارد .

با انتخاب این گزینه مشخصات و نحوه همکاری افتخاری دریافت و بررسی خواهد شد.

درخواست همکاری افتخاری برای تامین نیازهای انجمن به نیروی افتخاری ( لینک)