عضویت ماهیانه و سرپرستی ایتام

شما خیرین نیک اندیش با اشتراک ماهیانه یا قبول سرپرستی یک یا چند فرزند یتیم و نیازمند ، ضمن مشارکت در تامین نیازهای آنها این خیریه را در انجام رسالت خطیر و رسیدگی به خانواده های ایتام و نیازمند یاری خواهید نمود.

  • درخواست عضویت کمک ماهیانه ( لینک)
  • درخواست سرپرستی ایتام (حامی خاص ) ( لینک)