پویش دستهای سخاوتمند

بارندگی اهواز برای عده ای پیام آور اندوه بود. غمِ نان و معیشت، به آب نشستن مامن و ماوا و از بین رفتن اسبابِ زندگی و سوختن یخچال و پمپ آب و تلویزیون ، قصه ی پر غصه ی این مادر اهوازی است. این مادر اهوازی سال هاست که همسر خویش را از دست داده و با دو فرزند روزگارش را به سختی می گذراند.

با همدلی و مهربانی، شادی را به خانه این هموطن هدیه دهیم.

برآورد هزینه برای کمک به این خانواده مبلغ ۱۰ میلیون تومان است