گزارش کمک به خانواده های سیل زده

مهر و سخاوت مردم مهربان به بار نشست و خانه محقر مادر اهوازی که در بارندگی های اخیر به آب نشسته و اسباب ِزندگیش بر آب مانده و سوخته و فرسوده شده بود، به همت مردمان نیک اندیش رونقی دوباره گرفت. با کمک های جمع شده، یخچال، قالی و تلویزیون برای این مادر خریداری و ارسال شد.   

در این دوران و شرایط سخت هم دست های مهربانی هستند که در سایه خویشتن، دلی را شادمان می کنند و یادگاری به نیکی از خود بر جای می گذارند، که مخزنِ دُر و گنجِ دِرَم نخواهد ماند…