همایش و گلریزان

هرساله جشن نیکوکاری با حضور جمع کثیری از خیرین برگزار شده ، گزارش عملکرد خیریه ارائه و نیازهای کلی برای رسیدگی به خانواده های تحت پوشش مطرح و بصورت گلریزان کمکهای حاضرین و یا به نیابت از دیگران جمع آوری می گردید.