متمایز در ارائه خدمات

اهتمام بر توانمند سازی خانواده های تحت پوشش از طریق آموزش مهارتهای حرفه ای و شغلی و فراهم نمودن زمینه اشتغال و خودکفا نمودن مددجویان تحت پوشش