متمایز در ارائه خدمات

رعایت و پایبندی به اصل محرومیت و نیاز خانواده و پرهیز از هر نوع جهت‌گیری سیاسی ، قومی و تبعیض آمیز در فرآیند پذیرش و کمک‌رسانی به مددجویان