فرم پرداخت فطریه

فرم پرداخت فطریه

- مبلغ فطریه در خوزستان: 100.000 ریال - مد روزه : 30.000 ریال - کفاره روزه عمد: هر روز 1.800.000 ریال - لطفا اعداد ش همراه و مبلغ را با صفحه کلید لاتین وارد نمایید