درخواست تخلیه صندوق صدقات

فرم درخواست تخلیه

پس از تکمیل فرم ، متصدی مربوطه برای تخلیه و تعویض صندوق با شما تماس وهماهنگی می نماید. شماره تماس واحد صندوق صدقات: 32933848-061 به ازای سفارش آنلاین ، هیچ وجهی از شما کسر نمیشود