برگزاری جلسات هفتگی

هر هفته روزهای شنبه جلسات هفتگی با مشارکت خیرین نیک اندیش و به هزینه بانی در منزل یکی از خیرین برگزار میگردید. پرونده های خاص نیازمند مطرح و مبالغ اهدایی خیرین برای رفع مشکل و نیاز خانواده ها جمع آوری میگردید.

در حال حاضر جلسات بصورت غیرحضوری پیگیری می شود.