اهدای کمک غیر نقدی

اهدای هرگونه  اجناس نو ( ترجیحاً) و یا مستعمل قابل استفاده و در شاّن خانواده ها می تواند بخشی از نیازهای خانواده های نیازمند را تامین نماید. با ورود به این گزینه مشخصات اهدا کننده و لیست اجناس اهدایی را ثبت نموده تا گروه دریافت کننده با شما هماهنگی نمایند.