امورمشارکتهای مردمی

( واحد صندوق صدقات – واحد خیرین مشارکتی و وصولات – واحد جذب مشارکتهای مردمی و نهادها – واحد تاج گل – دفاتر و شعب )